Category Archives: สมัคร line oa

การใช้งานLINE for Business ด้วย LINE Beacon และ LINE OA Manager

LINE Beacon คืออะไร LINE Beacon เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth Low Energy (BLE) ในการส่งสัญญาณไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ LINE เมื่อผู้ใช้เข้าใกล้ Beacon นั้นๆ โดยเฉพาะในบริเวณที่มี Beacon ติดตั้งอยู่ โดยใช้ LINE Beacon ธุรกิจสามารถติดต่อลูกค้าในบริเวณใกล้ๆ และส่งข้อความโปรโมชั่นหรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ LINE Beacon ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของลูกค้าในบริเวณใกล้ๆ ได้ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการและวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ LINE Beacon ยังมีความสามารถในการใช้งานต่างๆ เช่น สแกนโค้ดสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับ WiFi ในบริเวณนั้นๆ หรือเปิดโปรแกรมต่างๆ ในสมาร์ทโฟนของผู้ใช้เมื่อเข้าใกล้ … Continue reading

Posted in สมัคร line oa | Comments Off on การใช้งานLINE for Business ด้วย LINE Beacon และ LINE OA Manager